ABORTED – Retrogore

Slovenská verzia dole>>


When I saw the title “Retrogore” for the first time, I started to be afraid that, I thought that the next prominent extreme band did a CD full of re-worked extreme “all-time classics” from the pioneers of goresoaked death metal or grind core. There are more than a few examples to come on the mind, fortunately this is not the case. It would be a pity anyway, since “Terminal Redux” EP of the Belgian Nr. 1 death metal act ABORTED was very tasty appetizer of the next big things to come.
ABORTED from Beveren, East Flanders, are here since 1995, and they progressed enormously since their “Purity Of Perversion” debut, very solid, bud not that outstanding mix of death metal and grind core with typical gore themes in lyrics. It was released in 1999 and since then the guys released a lot of stuff, including the next eight albums. They became a big name not only in the terms of European extreme scene, and musically never stagnated, although their “Strychnine.213” I consider as a step aside, album, that ended up as a sort of victim of deathcore and metalcore trend. Overall not bad at all, just not the “real ABORTED”, maybe a bit like that “King” from CRYPTOPSY, who turned out to be not a king at all. It’s been eight years and three albums back and ABORTED give us all what we like to get from them.
“Retrogore”, released in April, contains of 12 tracks, if you owe the classic version, or 19, if you have extended version on 2CD, the 1st one with the album and two bonus tracks, and with the “Terminal Redux” EP as the 2nd disc. It’s over 66 minutes of well composed and well produced extreme metal, so it is definitively possible to say that it’s worth to buy it. The music was recorded, mixed and mastered at Germany’s Kohlekeller Studio, and the sound engineers there know, how to do modern, sharp, yet heavy, aggressive sound without some plastic aftertaste and with quite a sinister atmosphere.
As for the music, what we have here is fast, furious, straightforward and slashing European type death metal, clearly inclining to the ruthless brutality on one hand, but to technical approach and sophisticated composition on the other one. The songs are very catchy, yet straight into your face, with a lot of tempo changes regardless of the fact that the whole album is of the faster ones. A lot of guitar riffs can’t deny the inspiration from Steer/Amott CARCASS era, but ABORTED use them in their very own way for a long time. This of course comes with a lot of very colorful, very often melodic leads and solos, as well as with the harmonies adding quite strong atmosphere into these works of sheer uncompromising cruelty. Also some moodier, sem-accoustic or instrumental parts are very refreshing.
Another exceptional element here is Sven de Caluwé and his throat, capable of very impressive dual vocal attack of low death metal growling, alternating with higher furious parts. This is also very effective when working together, this kind of “monster and beast” duet is also a developed from style invented by early CARCASS and others, and its result is deadly. Great musical opus is crowned by well done artwork from Cooki Greenway and Christopher Lowell (layout and design is done by vocalist himself), and I am glad to see, that Sven with Ken Bedene (drums), JB van der Val (bass), Ian Jekelis, Mendel bij de Lij (guitars) and guests Travis Ryan from CATTLE DECAPITATION) Julien Truchan from BENIGHTED (both on vocals, track 7, resp. 5) and Alex Karlinsky with keyboards and samples did a bloody good work again.

Martin Lukáč (8/10)

sk_flag
Keď som názov „Retrogore“ uvidel prvýkrát, začal som mať obavy, že ďalšia veľká extrémna banda urobila CD plné coverov „nadčasových klasík“ od pionierov gore zafarbeného death metalu a grind coru. Na um zíde viac ako niekoľko príkladov, tu ale našťastie ide o niečo iné. Aj tak by to bola škoda, keďže EP „Terminal Redux“ od belgickej deathmetalovky č. 1 ABORTED bolo vydarenou ochutnávkou nadchádzajúcich veľkých vecí
ABORTED z východoflámskeho Beverenu sú tu od roku1995, a od debutu „Purity Of Perversion“, veľmi solídneho, ale nie extra výnimočného mixu death metalu a grindu s typickými gore textovými nápadmi urobili ohromný pokrok. To bolo v roku 1999 a odvtedy chlapi vypustili veľa nahrávok, vrátane ďalších ôsmich albumov. Stali sa veľkým menom nielen na európske pomery a hudobne nikdy nestagnovali, hoci ich „Strychnine.213“ považujem za krok vedľa, za album, ktorý dopadol ako akási obeť deathcoreového a metalcoreového trendu. V podstate nie vyslovene zlé, len to nie je „ozajstný ABORTED“, možno trochu ako „King“ od CRYPTOPSY, ktorý nakoniec nijakým kráľom nie je. Bolo to pred ôsmimi rokmi a troma albumami a dnes nám ABORTED dávajú to, čo od nich radi dostávame.
„Retrogore“, vydaný v apríli, obsahuje 12 skladieb, ak máte klasickú verziu, alebo19, ak máte rozšírenú na 2 CD, jednom s albumom a dvoma bonusmi a s EP „Terminal Redux“ na druhom disku. To je vyše 66 minút dobre skomponovaného a dobre vyprodukovaného extrémneho metalu, rozhodne teda možno povedať, že toto za kúpu stojí. Hudba bola nahraná, zmixovaná a zmasterovaná v nemeckom Kohlekeller Studio a tamojší zvukári vedia, ako urobiť moderný, ostrý, ale ťažký, agresívny zvuk bez plastovej pachuti a s dosť ponurou atmosférou.
Pokiaľ ide o hudbu, máme tu rýchly, besniaci, priamočiary a trhajúci death metal európskeho typu, jasne inklinujúci k neľútostnej brutalite na strane jednej, avšak k technickému prístupu a sofistikovanému skladaniu na strane druhej. Skladby sú veľmi chytľavé, ale „rovno do ksichtu“, s mnohými zmenami tempa bez ohľadu na to, že celý album je z tých rýchlejších. Mnoho gitarových riffov nepoprie inšpiráciu z éry Steer/Amott v CARCASS, lenže ABORTED ich už veľmi dlhý čas uchopujú po svojom. To samozrejme ide ruka v ruke s farbistými, často melodickými hlavnými linkami a sólami, a takisto s harmóniami, dodávajúcimi týmto kusom drsnej nekompromisnej krutosti dosť silnú atmosféru. Aj niektoré náladovejšie, poloakustické alebo inštrumentálne pasáže sú veľmi občerstvujúce.
Ďalším výnimočným prvkom je tu Sven de Caluwé a jeho hrdlo, schopné úctyhodného duálneho vokálneho útoku hlbokého deathmetalového growlingu, striedaného s vyššími zúrivými polohami. Sú takisto veľmi efektívne vtedy, keď fungujú spolu a aj tento duet „monštra a beštie“ je vypestovaný zo štýlu vymysleného ranými CARCASS a ostatnými, a jeho výsledok je smrtiaci. Vydarené hudobné dielo je korunované obalom, ktorého autormi sú Cooki Greenway a Christopher Lowell (o grafiku bookletu sa postaral sám vokalista), a ja som rád, že môžem povedať, že Sven s Kenom Bedenem (bicie), JB van der Valom (basa), Ianom Jekelisom, Mendelom bij de Lijom (gitary) a hosťami Travisom Ryanom z CATTLE DECAPITATION) Julienom Truchanom z BENIGHTED (obaja vokály, skladba č. 7, resp. č. 5) a Alexom Karlinskym s klávesmi a samplami opäť urobili dobrú krvavú prácu.

Martin Lukáč (8/10)

Retrogore (43:23)
1. Dellamorte Dellamore (00:49)
2. Retrogore (04:18)
3. Cadaverous Banquet (04:13)
4. Whoremageddon (03:30)
5. Termination Redux (03:28)
6. Bit by Bit (04:03)
7. Divine Impediment (04:19)
8. Coven of Ignorance (03:43)
9. The Mephitic Conundrum (03:19)
10. Forged for Decrepitude (02:42)
11. From Beyond (The Grave) (04:23)
12. In Avernus (04:36)

Released by / vydane: Century Media, 2016

Line up / Zostava:
JB van der Wal – Bass
Ken Bedene – Drums
Mendel bij de Leij – Guitars
Ian Jekelis – Guitars
Sven de Caluwé – Vocals

ABORTED online:
ABORTED Official website
ABORTED Facebook page

Discography / diskografia:
The Purity of Perversion (1999)
Engineering the Dead (2001)
Goremageddon: The Saw and the Carnage Done (2003)
The Archaic Abattoir (2005)
Slaughter & Apparatus: A Methodical Overture (2007)
Strychnine.213 (2008)
Global Flatline (2012)
The Necrotic Manifesto (2014)
Retrogore (2016)

About Martin Lukac

View all Posts

Independent journalist (ex-Rock Hard Slovakia magazine, ex-Metal Hammer CS magazine, Metalopolis.net, Incipitum.sk), Vocalist of death metal band NomenMortis