GRUESOME – Dimensions Of Horror (EP)

Slovenská verzia dole>>


Death metal as a genre is here for at least about 30 years and Chuck Schuldiner with DEATH still remains the most important figure, being somewhat a creator and godfather of this musical movement and a man with huge influence on the next generations not only death metal musicians. Besides of DEATH D.T.A., already a famous and well wanted DEATH’s tribute band, his legacy lives also in a lot of bands, who sanctified their musical and creative potential to worship Chuck’s art in their own works. Some of these bands are well acclaimed not only by the fans still having a heart for old school, or, better said, classical death metal, but also by critics. In my opinion, all depends on which band in the line you are listening to, thus I am not that much digging for the newcomers purposely recycling the Floridian, Swedish or other patterns 25 years old, but some of really good bands still can please my ears.
GRUESOME, established since 2014, are such case. Maybe a kind of supergroup with Matt Harvey (EXHUMED + a lot of others) on vocals and guitars, Robin Mazen (DERKÉTA) on bass, Gus Rios (ex-MALEVOLENT CREATION) on drums and Daniel Gonzalez (POSSESSED) on guitar, sharing their love for the old DEATH’s stuff. The perfect example of it was their debut album “Savage Land”, released by Relapse last year, with the music that could be perfectly sold as some “lost and found” music from “Scream Bloody Gore” to “Spiritual Healing” times, closer to the first mentioned and even with the cover from famous artist Ed Repka. Maybe zero originality, but a lot of devotion, in this case it works for me.
Their actual EP “Dimensions Of Horror” is out since May 20th this year, once again with Repka’s cover, although done in style a bit different from that we know from his old, already legendary works, the artist perhaps wanted to something newer and fresh, and did quite impressive, obscure picture with zombified leprous monk and emerging monsters from the other worlds, I like it, as it fits the band’s idea very well. The same goes for the six new tracks on “Dimensions…” these ominous, dark, twisted, yet very catchy tunes are really authentic, this is death metal from the times when it was new, shocking and disturbing. Again mainly in the style of the earliest DEATH’s releases, maybe this time more like “Leprosy” influenced stuff, rotting, creepy, evil, with typical vocals, strengthened by using a lot of freezing roars and shrieks. Crushing, mainly fast and mid tempo songs are enriched by a lot of excellent “in style” solos and dramatic atmosphere, but in some occasional chaotic and explosive moments I also hear also some AUTOPSY’s echo. Some slower parts and vocal phrases remind me of OBITUARY as well, so it’s possible to say, that now it’s like 80 % tribute to DEATH, 20 % percent is dedicated to the other titans, and all is played with EXHUMED’s 100 % love for old death metal.

Martin Lukáč (8/10)

sk_flag
Death metal ako žáner je tu aspoň 30 rokov a Chuck Schuldiner s DEATH stále zostáva jeho najdôležitejšou postavou, je niečím ako stvoriteľom a kmotrom tohto hudobného pohybu a človekom s veľkým vplyvom na ďalšie generácie nielen deathmetalových hudobníkov. Popri DEATH D.T.A., dnes už známemu a žiadanému tribute spolku DEATH, žije jeho dedičstvo v mnohých kapelách, ktoré svoj hudobný a tvorivý potenciál zasvätili uctievaniu Chuckovho umenia vo svojej vlastnej tvorbe. Viaceré tieto skupiny sú dobre prijímané nielen fanúšikmi, ktorí stále majú srdce pre staroškolský, či lepšie povedané klasický death metal, ale aj kritikou. Podľa mňa všetko závisí od toho, koľkú takto hrajúcu bandu v poradí počujete, preto sa veľmi nezaoberám hľadaním nováčikov, zámerne recyklujúcich 25-ročné floridské, švédske či iné vzorce, ale niektoré naozaj dobré kapely stále dokážu moje uši potešiť.
GRUESOME, fungujúci od roku 2014, sú takýto prípad. Možno tak trochu superskupina s Mattom Harveym (EXHUMED a veľa iného) ako vokalistom, Robin Mazen (DERKÉTA) ako basgitaristkou, Gusom Riosom (ex-MALEVOLENT CREATION) na bicích a Danielom Gonzalezom (POSSESSED) na gitare, zdieľajúca lásku k starým veciam DEATH. Výborným príkladom bol ich debutový album „Savage Land“, ktorý u Relapse vyšiel minulého roku, s hudbou, ktorá by sa dokonale dala predávať ako nejaká „stratená a znovu nájdená“ hudba z čias medzi albumami „Scream Bloody Gore“ a „Spiritual Healing“, bližšie k tomu prvému, a dokonca s obalom od známeho umelca Eda Repku. Originalita možno nulová, zato veľká oddanosť, v tomto prípade to na mňa funguje.
Ich aktuálne EP „Dimensions Of Horror“ je vonku od 20. mája tohto roku, opäť s Repkovým obalom, hoci tu urobeným trochu iným štýlom v porovnaní s tým z jeho známych a už legendárnych diel, umelec asi chcel urobiť niečo novšie a svieže, a stvoril dosť pôsobivý, obskúrny obrázok s malomocným zombie-mníchom a príšerami vynárajúcimi sa z iných svetov, páči sa mi, myšlienku vystihuje veľmi dobre. To isté platí pre šesť nových skladieb na „Dimensions…“, hrozivé, temné, zvrátené, ale veľmi chytľavé tóny sú naozaj autentické, toto je death metal z čias, kedy bol nový, šokujúci a znepokojujúci. Opäť hlavne v štýle najstarších nahrávok DEATH, tentokrát ide možno o väčšie ovplyvnenie „Leprosy“, hnilobný, strašidelný, zlom naplnený materiál s typickými vokálmi, posilnenými použitím množstva mrazivých výkrikov a škrekov. Drviace, hlavne rýchle a strednotempové kompozície sú obohatené množstvom skvelých „štýlových“ sól a dramatickou atmosférou, ale v niektorých občasných chaotických a výbušných momentoch počujem aj istú ozvenu AUTOPSY. Rovnako mi niektoré pomalšie úseky a vokálne frázy pripomínajú OBITUARY, dá sa teda povedať, že teraz je to 80 % pocty DEATH, zvyšných 20 % je venovaných iným titanom, a všetko je hrané s „exhumedovskou“ 100-percentnou láskou k starému death metalu.

Martin Lukáč (8/10)

Dimensions Of Horror (19:40)
1. Forces of Death (03:57)
2. Raped by Darkness (03:06)
3. Amputation (02:32)
4. Hellbound (03:52)
5. Seven Doors (02:23)
6. Dimensions of Horror (03:46)

Released by / vydane: Relapse Records, 2016

Line up / Zostava:
Matt Harvey – Vocals, Guitars
Robin Mazen – Bass
Gus Rios – Drums
Daniel Gonzalez – Guitars

GRUESOME online:
GRUESOME Facebook page

Discography / diskografia:
Savage Land (2015)
Dimensions of Horror, EP (2016)

About Martin Lukac

View all Posts

Independent journalist (ex-Rock Hard Slovakia magazine, ex-Metal Hammer CS magazine, Metalopolis.net, Incipitum.sk), Vocalist of death metal band NomenMortis